Spółka GiT - Siła solidnej Księgowości - Gdynia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4300 zł brutto. Zmiana od 1 lipca 2024r.

Minimalne wynagrodzenie to najniższa legalnie dopuszczalna stawka, którą pracodawca może zapłacić pracownikowi. Stanowi ono ważne narzędzie w polityce socjalno-gospodarczej kraju, corocznie aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w kosztach życia i zapewniać pracownikom godziwy poziom życia.

Decyzje o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia opierają się na analizie wskaźników ekonomicznych, takich jak wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost produktu krajowego brutto. W Polsce wysokość minimalnego wynagrodzenia negocjowana jest co roku przez Komisję Trójstronną, aby dostosować je do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Proces ten kończy się ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów do dnia 15 września każdego roku. Zmiany wchodzą w życie z początkiem następnego roku kalendarzowego, co daje pracodawcom i pracownikom czas na przygotowanie się do nowych realiów.

Na rok 2024 zaplanowano wyjątkowe zmiany – dwukrotne podwyżki. Pierwsza podwyżka, obowiązująca od 1 stycznia, podniosła minimalne wynagrodzenie do 4242 zł. Druga podwyżka, wchodząca w życie od 1 lipca 2024 roku, zwiększy je do 4300 zł brutto, co oznacza wzrost o 700 zł względem poprzedniego roku, kiedy wynosiło 3600 zł brutto (od lipca 2023 r.).

Zmiana minimalnego wynagrodzenia- ile “na rękę” ?

Wynagrodzenie netto zależy od kilku czynników, takich jak wiek pracownika, uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz ulgi podatkowe, takie jak ulga dla młodych (dla osób poniżej 26. roku życia).

Wynagrodzenie netto zależy od kilku czynników, takich jak wiek pracownika, uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz ulgi podatkowe, takie jak ulga dla młodych (dla osób poniżej 26. roku życia). Oto przykłady netto wynagrodzenia przy różnych scenariuszach:

 1. Standardowy pracownik (bez ulg):
  • Brutto: 4300 zł
  • Netto: około 3228 zł (z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu i standardową kwotą zmniejszającą podatek)​
 2. Pracownik uczestniczący w PPK:
  • Brutto: 4300 zł
  • Netto: około 3129 zł (po odliczeniu składek na PPK)​ 
 3. Młody pracownik (do 26. roku życia):
  • Brutto: 4300 zł
  • Netto: około 3331 zł (dzięki uldze podatkowej dla młodych)

Minimalne wynagrodzenie odnosi się nie tylko do umów o pracę, ale również do umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenie czy umowy o dzieło, gdzie obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Od 1 lipca 2024 roku, minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 28,10 zł brutto

Zmiany dla pracodawców

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 roku niesie za sobą zarówno wyzwania finansowe, jak i organizacyjne dla przedsiębiorców

 • Aktualizacja stawek wynagrodzeń: Przedsiębiorcy muszą dostosować systemy płacowe, aby uwzględniały nowe minimalne stawki wynagrodzeń. Każda zmiana w wynagrodzeniach musi być odpowiednio zaksięgowana, co oznacza aktualizację listy płac oraz dokumentacji księgowej.
 • Koszty pracownicze: Wyższe wynagrodzenie minimalne prowadzi do wzrostu kosztów pracowniczych, które muszą być odpowiednio ujęte w księgach rachunkowych. Obejmuje to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze zależne od wysokości.
 • Dokumentacja podatkowa:  Wyższe wynagrodzenie minimalne wpływa również na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ podstawą do obliczenia zaliczek jest kwota wynagrodzenia brutto po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Świadczenia powiązane z wynagrodzeniem minimalnym: Niektóre świadczenia pracownicze są bezpośrednio związane z wysokością wynagrodzenia minimalnego, takie jak dodatki za pracę w nocy czy wynagrodzenie za nadgodziny. Zmiany te muszą być odpowiednio zaksięgowane, aby odzwierciedlały nowe stawki.
 • Rezerwy na zobowiązania pracownicze: Firmy muszą uwzględnić wyższe rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze, takie jak odprawy czy dodatki za staż pracy. Rezerwy te muszą być odpowiednio skorygowane w księgach rachunkowych, co może wpłynąć na bilans firmy.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 roku wpływa również na podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Oto najważniejsze zmiany, które przedsiębiorcy muszą uwzględnić:

 1. Podstawa wymiaru składek: Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wynagrodzenie pracownika, które od 1 lipca 2024 roku nie może być niższe niż 4300 zł brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza, że wszyscy pracownicy zarabiający minimalną płacę będą mieli podwyższoną podstawę do obliczania składek ZUS​ 
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne: Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) będą naliczane od wyższej podstawy. Przedsiębiorcy muszą uwzględnić te zmiany w swoich kalkulacjach kosztów pracy oraz w systemach księgowych.
 3. Wpływ na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych składek ZUS (tzw. "mały ZUS"), muszą również uwzględnić zmiany w podstawie wymiaru składek, które mogą wpłynąć na wysokość ich miesięcznych zobowiązań wobec ZUS​

 

Podsumowując, zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku mają na celu dostosowanie stawek do rosnących kosztów życia, zapewniając pracownikom godziwy poziom dochodów. Dwukrotne podwyżki wynagrodzenia minimalnego – najpierw do 4242 zł od 1 stycznia, a następnie do 4300 zł od 1 lipca – odzwierciedlają dynamiczną sytuację gospodarczą. Te zmiany wpływają na wynagrodzenia netto pracowników w różnym stopniu, w zależności od wieku i uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych. Pracodawcy muszą przygotować się na wyzwania związane z wyższymi kosztami pracowniczymi oraz aktualizacją systemów płacowych i księgowych, uwzględniając również zmiany w obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Rzetelne biuro rachunkowe z Gdyni dla Twojej firmy. Cenisz solidność, bezpieczeństwo czy nieszablonowe podejście do księgowości? Powierz nam swoją księgowość i wymagaj więcej.

Copyright © 2024 GIT Sp. z o. o. biuro rachunkowe z Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja getknow